Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

Műszaki menedzser mesterképzés

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Műszaki menedzser mesterképzés közvetlen előzményének tekinthető az 1996-ban indult ötéves műszaki menedzser képzés, amely indulásától fogva hazánk legnépszerűbb ilyen jellegű képzése.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdálkodási és szervezéstudományi készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági megtervezésére, megszervezésére, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére. A Műszaki menedzser mesterszakon végző hallgatók tisztában vannak a műszaki, gazdálkodási és menedzsment területek fő összefüggéseivel, elveivel. Alkalmassá válnak a problémamegoldó technikák felhasználására, a termelési és szolgáltató folyamatok műszaki, gazdasági, humán és társadalmi szempontból történő áttekintésére és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, üzleti tervek készítésére és megvalósítására.

A hallgatók a Műszaki menedzser mesterképzésen a következő négy specializáció közül választhatnak: Menedzsment specializáció, Pénzügyi specializáció, Környezetmenedzsment specializáció és Termékmenedzsment specializáció.

Modulválasztás tájékozató

Műszaki menedzser mesterképzésünk féléves önköltségi díja (költségtérítése, tandíja) 400 ezer forint, amely fix részből (szemeszterenként 160 ezer forint) és kreditenkénti díjból (kreditenként 8 ezer forint) tevődik össze. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő tandíj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 400 ezer forintnál. Külön említést érdemel még az országos szintű Diákhitel2 Program, amely segítségével a képzési költség (önköltség) teljes egészében finanszírozható.

A szak mintatanterve:

Műszaki menedzser mesterképzésünk tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok az őszi és a tavaszi félévben is megkezdhetőek legyenek. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy az alapképzést 7 (illetve páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül kezdhessék meg tanulmányaikat a Műszaki menedzser mesterszakon.

Aktuális mintatanterveinket a www.gtk.bme.hu oldalon találják!

Korábbi mintatanterv:

 

A 2016. őszétől induló képzések tájékoztatófüzete


Műszaki menedzser mesterképzésünk mintatanterve 2015-ig (kezdés az őszi félévben)

1. félév / Semester Kredit
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Operációkutatás / Operations research 3
Fizika / Physics 3
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Műszaki, technológiai ismeretek 1. / Engineering 1. 5
2. félév / Semester
Nanotechnológia / Nanotechnology 3
Biotechnológia / Biotechnology 3
Vállalati pénzügyek / Corporate Finance 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management
(2017/18 tanévtől Technológiamenedzsment / Technology Management)
5
Műszaki, technológiai ismeretek 2. / Engineering 2. 5
3. félév / Semester
Projektmenedzsment/ Project Management 5
Számvitel / Accounting 5
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 5
Modul projektfeladat / Modul project 5
Szabadon választható tantárgyak I. / Elective Subjects I. 3
4. félév / Semester
Kockázat és megbízhatóság / Risk and Reliability 5
Ökonometria / Econometrics
3
Specializáció-1 / Specialization Block 1 3
Specializáció-2 / Specialization Block 2 3
Szabadon választható tantárgyak II. / Elective Subjects II. 3
Diplomatervezés / Thesis work 30

 

A Műszaki menedzser mesterképzésünk mintatanterve 2016-ig (kezdés a tavaszi félévben)

1. félév / Semester Kredit
Nanotechnológia / Nanotechnology 3
Biotechnológia / Biotechnology 3
Vállalati pénzügyek / Corporate Finance 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management
(2017/18 tanévtől Technológiamenedzsment / Technology Management)
5
Műszaki, technológiai ismeretek 1. / Engineering 1. 5
2. félév / Semester
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Operációkutatás / Operations research 3
Fizika / Physics 3
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Műszaki, technológiai ismeretek 2. / Engineering 2. 5
3. félév / Semester
Kockázat és megbízhatóság / Risk and Reliability 5
Ökonometria / Econometrics 3
Specializáció 1. / Specialization Block 1. * 3
Specializáció 2. / Specialization Block 2. * 3
Modul projektfeladat / Modul project 5
Szabadon választható tantárgyak I. / Elective Subjects I. 3
4. félév / Semester
Projektmenedzsment/ Project Management 5
Számvitel / Accounting 5
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 5
Szabadon választható tantárgyak II. / Elective Subjects II. 3
Diplomamunka / Thesis work 30

Specializációt csak a képzés mintatantervének első két szemeszteres tárgyaiból legalább 39 kreditet teljesítő hallgatók választhatnak. Modul projektfeladat és a Diplomatervezés tárgyat csak a már specializációra beosztott hallgatók vehetik fel.

* Menedzsment spec.:
Stratégiai menedzsment, Információmenedzsment, Szolgáltatásmarketing, Vezetés, Startégiai marketing, Non-profit menedzsment,
Minőségmenedzsment módszerek (SPC), Technológiamenedzsment

* Pénzügy spec.:
Makrogazdasági pénzügyek, Közösségi gazdaságtan, Bankügyletek, Befektetések I., Vállalati pénzügyek III, Származtatott termékek és reálopciók

* Környezetmen. spec.:
Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás, Környezeti teljesítményértékelés

* Termékmen. spec.:
Ergonómiai módszerek, Alkalmazott termékmenedzsment