Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Üzleti Tudományok Intézet

MBA mesterképzés

Az MBA (Master of Business Administration) a kilencvenes évek elejétől létezik Magyarországon, 2007-ig szakirányú továbbképzési formában, 2008-tól – a hazai megújult felsőoktatási rendszerben – pedig az üzleti területen akkreditált mesterszakként.
Az MBA a világ legrangosabb, legismertebb és legelterjedtebb egyetemi fokozatú végzettsége a menedzsment területén.
E diploma népszerűsége főként abban rejlik, hogy a menedzsment diszciplínák elméleti alapjainak és gyakorlati kérdéseinek oktatásával a gazdasági jellegűtől eltérő alapvégzettséggel rendelkezőket is kiválóan felkészíti az üzleti, menedzseri, illetve vezetői tevékenységek végzésére.
Bár a világ és ma már Magyarország különböző MBA mesterképzései alaptárgyaik tekintetében igen egységesnek mondhatóak, mégis a képzés felépítését, az esetlegesen kínált szakirányokat, az oktatási stílust és sajnos a színvonalat tekintve is meglehetősen vegyes kínálatból választhatnak a szerencsére egyre bölcsebben szelektáló jelentkezők.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA mesterképzése – a korábbi szakirányú továbbképzés és az új mesterképzés is – államilag akkreditálva van. Ez azt jelenti, hogy képzésünket hivatalosan elismerték és engedélyezték, így diplomáinkat Magyarországon és a világ legtöbb országában automatikusan elfogadják. Képzésünk minden tekintetben megfelel a European Quality Link (EQUAL) European MBA Guidelines azon követelményeinek, amelyek mentén az európai egyetemek elképzelik a bolognai-folyamatba illesztett „európai-MBA”-k követelményrendszerét. Az EQUAL egyébként több nemzeti és regionális európai szervezet tömörít, több mint 750 üzleti felsőoktatási intézménnyel és több mint egymillió hallgatóval a háta mögött. Bár jogi értelemben nemzetközi diplomák nem léteznek, diplomáink nemzetközi jellegét mégis növeli, hogy jelenleg a világ olyan vezető egyetemei adják közreműködésüket igazoló okleveleiket végzőseinknek, mint a State University of New York vagy a Rochester Institute of Technology.
MBA mesterképzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik az üzleti élet minden fontosabb területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, képesek az emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására.
Oktatóink csak szigorú minősítési feltételek teljesítésével állhatnak katedrára, a tantárgyak legalább négyötödét egyetemi professzorok vagy docensek oktatják. Az oktatók munkáját a hallgatók folyamatosan minősítik, e minősítések eredményei az oktatókra nézve jelentős következményekkel járnak.

A hallgatók szabadon választhatnak a heti két oktatási nap (péntek vagy szombat) közül. Az előadások számítógépes diavetítés mellett folynak, a vetített anyagok internetes honlapunkról szabadon letölthetők. A választható foglalkozások (intenzív kurzusok) egy része angol nyelven is hallgatható, lehet angolul szigorlatot és záróvizsgát is tenni.

A kötelező tantárgyakhoz elektronikus jegyzetet adunk, és számos elektronikus oktatási segédanyagot elérhetővé teszünk weblapunkon. A kötelező tárgyakból legalább 4-5 vizsgaalkalmat hirdetünk meg, az eredményeket pedig jellemzően 5 napon belül kihirdetjük.

MBA mesterképzésünk féléves önköltségi díja 400 ezer forint, amely fix részből (2012-es évfolyamnál szemeszterenként 130.000 forint, a 2013-as évfolyamnál szemeszterenként 160.000 forint) és kreditenkénti díjból (2012-es évfolyamnál 9.000 forint/kredit, a 2013-as évfolyamnál 8.000 forint/kredit) tevődik össze. Az egyes félévekben fizetendő "költségtérítést" ennek megfelelően a fix díj és a felvett tantárgyak kreditértékei alapján határozzuk meg. Mivel a mintatanterv szerinti 120 kredit nem egyenletesen oszlik el a 4 szemeszter között, így vannak olyan félévek, amikor a fizetendő önköltségi díj magasabb, illetve alacsonyabb az átlagosan kalkulált 400.000 forintnál. Külön említést érdemel az országos szintű Diákhitel2 Program, amely segítségével a képzési költség (tandíj) teljes egészében finanszírozható.

 

Aktuális mintatanterveinket a www.gtk.bme.hu oldalon találják!

 

Korábbi mintatanterv:

 

A 2016-ban induló képzés tájékoztatófüzete

MBA mesterképzésünk mintatanterve 2016-ig

1. félév / Semester Kredit
Kvantitatív módszerek / Quantitative methods 5
Minőségmenedzsment / Quality Management 5
Üzleti gazdaságtan / Business Economics 5
Számvitel / Accounting 5
Vállalati jog / Law of Corporation 3
Szervezeti viselkedés / Organizational Behavior 3
2. félév / Semester
Vállalati pénzügyek / Corporate Finance 5
Technológiamenedzsment / Technology Management 5
Emberi erőforrás menedzsment / Human Resource Management
(2017/18 tanévtől Projektmenedzsment / Project Management)
5
Gazdaságtörténet / Economic History
5
Specializáció 1. / Specialization 1.** 3
Szabadon választható tárgyak I. / Elective Subjects I.* 3
3. félév / Semester
Marketing / Marketing 5
Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Production and Operations Management 3
Befektetések I./ Investments I. 5
Közösségi gazdaságtan / Public Economics
5
Specializáció 2. / Specialization 2.*** 5
Üzleti jog kv blokk / Business Law Elective Block**** 3
4. félév / Semester
Stratégiai menedzsment / Strategic Management 3
Gazdaságpolitika / Economic Policy 3
Projektmenedzsment / Project Management
(2017/18 tanévtől Üzleti döntések támogatása / Supporting Business Decisions)
3
Intenzív kurzus / Intensive Seminar 4
Pénzügy szigorlat / Course Unit Exam in Finance 0
Menedzsment szigorlat / Course Unit Exam in Management 0
Specializáció 3. / Specialization 3.***** 5
Specializáció 4. / Specialization 4.** 3
Specializáció 5. / Specialization 5.** 3
Szabadon választható tárgyak II. / Elective Subjects II.* 3
Diplomatervezés / Thesis work 15

 

Szabadon választható tárgyak: a választott specializáció 3 kredites tantárgyaiból a kötelezően választandó 3 db felett teljesítettek,
illetve a másik specializáció, a Marketing vagy a Számvitel szak 3 kredites tantárgyai közül. (A tantárgyak kiválasztásánál, kérjük, vegyék
figyelembe, hogy az órarendek nem feltétlenül biztosítják minden tanóra látogatását.)
The elective subjects are available from the elected specialization (over the three compulsory 3-credit subjects) and from subjects of the
other specialization, of the Marketing or the Finance programs. (Please note that the timetable does not necessarily gives opportunity to attend at all lessons.)

**3 tantárgy a következők közül.

Menedzsment specializáció: Változásmenedzsment, Vállalati kommunikáció, Non-profit menedzsment,
Vezetés, Minőségmenedzsment módszerek, Kockázat és megbízhatóság, Fuzzy-elméletek a menedzsmentben
Pénzügy specializáció: Bankügyletek, Ökonometria, Vállalati pénzügyek III., Befektetések II., Adózás I., Származtatott termékek és reálopciók.

3 subjects out of the next ones.

Management Specialziation: Change Management, Corporate Communication, Non Profit Management, 
Leadership, Quality Management Methods, Risk and Relaibility, Fuzzy Theory in Management
Finance Specialization: Banking, Econometrics, Corporate Finance III., Investments II., Taxing I., Derivatives and Real Options.

*** Menedzsment specializáció: Logisztika-ellátásilánc menedzsment,
Pénzügy specializáció: Vállalati pénzügyek II.

Management Specialization: Logistics,
Finance Specialization: Corporate Finance II.


**** Bank-, értékpapír- és tőzsdejog, Kereskedelmi szerződések joga, Európai Unió gazdasági joga, Információs társadalom joga, Verseny-, fogyasztóvédelmi- és reklámjog
The Law of Banks, Securities and Exchange, Law of Contracts, Economic Law of the EU, Law of the Information Society, Law of Competition and Advertising

*****Menedzsment specializáció: Termelésszervezés
Pénzügy specializáció: Makrogazdasági pénzügyek


Management Specialization: Production Organization
Finance Specialization: Macro Economics.